ชื่อเรื่อง : จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง