ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการ (เช่า) เครื่องเสียง พร้อมติดตั้ง ตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง