messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ่อแก้ว
อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
account_box สมาชิกสภา อบต.
นายมิตรประชา ธรรมคง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
โทร : 08-6034-3312
นายสมหมาย ศรีสะอาด
รองประธานสภาฯ อบต.บ่อแก้ว
โทร : 08-6034-3313
นายสมศรี ไชยพรม
เลขาสภา อบต.บ่อแก้ว
โทร : 08-6034-3314
นายคำผ่อน บุญส่ง
สมาชิกสภา อบต.บ่อแก้ว ม.๑
โทร : 08-6034-3315
นายไพศาล ศรีสวัสดิ์
สมาชิกสภา อบต.บ่อแก้ว ม.๒
โทร : 08-6034-3316
นางหนูพวน งามมาก
สมาชิกสภา อบต.บ่อแก้ว ม.๓
โทร : 08-6034-3317
นายจีระวัฒน์ ศิริชนะ
สมาชิกสภา อบต.บ่อแก้ว ม.๔
โทร : 08-6034-3318
นางสาวทองพูน ไกรเพชร
สมาชิกสภา อบต.บ่อแก้ว ม.๕
โทร : 08-6034-3319
นางสาววิลัยพรรณ ปัจเวก
สมาชิกสภา อบต.บ่อแก้ว ม.๖
โทร : 08-6034-3320
นางประสงค์ จูมทอง
สมาชิกสภา อบต.บ่อแก้ว ม.๗
โทร : 08-6034-3321
นายทองลี จันดากรณ์
สมาชิกสภา อบต.บ่อแก้ว ม.๘
โทร : 08-6034-3322
นายบัวลา ดีเลิศ
สมาชิกสภา อบต.บ่อแก้ว ม.๙
โทร : 08-6034-3323
นายทักษิณ เขมรทอง
สมาชิกสภา อบต.บ่อแก้ว ม.๑๒
โทร : 08-6034-3324
นายสนิท เมยแดง
สมาชิกสภา อบต.บ่อแก้ว ม.๑๔
โทร : 08-6034-3325
นายอธิรัตน์ โสภา
สมาชิกสภา อบต.บ่อแก้ว ม.๑๕
โทร : 08-6034-3326
นายแสงจันทร์ ชิดชม
สมาชิกสภา อบต.บ่อแก้ว ม.๑๖
โทร : 08-6034-3327
นายวินัย พัดพรม
สมาชิกสภา อบต.บ่อแก้ว ม.๑๗
โทร : 08-6034-3328
นายบุญลุ ข้อแก้ว
สมาชิกสภา อบต.บ่อแก้ว ม.๑๘
โทร : 08-6034-3329
นายชัยภัทร มาระโย
สมาชิกสภา อบต.บ่อแก้ว ม.๑๙
โทร : 08-6034-3330