องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ่อแก้ว
อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
account_box สมาชิกสภา อบต.
นายมิตรประชา ธรรมคง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
นายสมหมาย ศรีสะอาด
รองประธานสภาฯ อบต.บ่อแก้ว
นายสมศรี ไชยพรม
เลขาสภา อบต.บ่อแก้ว
นายคำผ่อน บุญส่ง
สมาชิกสภา อบต.บ่อแก้ว ม.๑
นายไพศาล ศรีสวัสดิ์
สมาชิกสภา อบต.บ่อแก้ว ม.๒
นางหนูพวน งามมาก
สมาชิกสภา อบต.บ่อแก้ว ม.๓
นายจีระวัฒน์ ศิริชนะ
สมาชิกสภา อบต.บ่อแก้ว ม.๔
นางสาวทองพูน ไกรเพชร
สมาชิกสภา อบต.บ่อแก้ว ม.๕
นางสาววิลัยพรรณ ปัจเวก
สมาชิกสภา อบต.บ่อแก้ว ม.๖
นางประสงค์ จูมทอง
สมาชิกสภา อบต.บ่อแก้ว ม.๗
นายทองลี จันดากรณ์
สมาชิกสภา อบต.บ่อแก้ว ม.๘
นายบัวลา ดีเลิศ
สมาชิกสภา อบต.บ่อแก้ว ม.๙
นายทักษิณ เขมรทอง
สมาชิกสภา อบต.บ่อแก้ว ม.๑๒
นายสนิท เมยแดง
สมาชิกสภา อบต.บ่อแก้ว ม.๑๔
นายอธิรัตน์ โสภา
สมาชิกสภา อบต.บ่อแก้ว ม.๑๕
นายแสงจันทร์ ชิดชม
สมาชิกสภา อบต.บ่อแก้ว ม.๑๖
นายวินัย พัดพรม
สมาชิกสภา อบต.บ่อแก้ว ม.๑๗
นายบุญลุ ข้อแก้ว
สมาชิกสภา อบต.บ่อแก้ว ม.๑๘
นายชัยภัทร มาระโย
สมาชิกสภา อบต.บ่อแก้ว ม.๑๙