องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ่อแก้ว
อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
account_box สำนักปลัด
นายภพสรรค์ รัศมี
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0984121388
นางเพชรไพลิน โภชนัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวอังคณา ธัญญาหาร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวอุไร บุษบา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายณัฐพล ประทุมชาติ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
นายศราวุธ หงษ์ลอย
นิติกรปฏิบัติการ
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
นายอุทัย ศิริกา
นักการภารโรง
นางสาวสายสุดา พรหมทา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวมินตรา ทาทองเชื้อ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
นายประภาส แจ่มประจ่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสหรัฐ อุดด้วง
คนงานทั่วไป
นายอนุศิษย์ เพชรสมัย
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
นางนิยม พรมชาติ
คนครัว
นายสมนึก พรมชาติ
พนักงานขับรถยนต์
นายประชัน คำโสภา
ยามสำนักงาน