ชื่อ - นามสกุล :นายคำสิงห์ พรหมทา
ตำแหน่ง :ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0856122381
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กองการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กองช่าง
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กองคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กองสวัสดิการสังคม
หน้าที่ในกลุ่ม :